צוות הישיבה

הרב יצחק יעקב גרוסמן ז"ל

ראש הישיבה הראשון נלב"ע בשנת תשע"א

 

אברהם יצחק מרחביה ז"ל

גזבר הישיבה נלב"ע בשנת תשנ"ד

 

הרב חגי כיטוב ז"ל

ר"מ בישיבה התיכונית ב"ב נלב"ע בשנת תשס"ח

 

הרב אליעזר בוגראד ז"ל

ר"מ בישיבה התיכונית ב"ב נלב"ע בשנת תשס"ז

 

בועז ביתן ז"ל – מורה למתמטיקה

איש חינוך ומתמטיקאי,

כל תלמיד ממנו יצא חשבונאי.

אהבת אדם הבולטת במידותיו,

היושרה ירושה לנו מנכסיו.

תלמיד שהנעלם והמשוואה לא היו ממעייניו,

השקיעה בו נפשו כאילו היה מבניו.

ראה בילדיו נשמת חייו,

העצב ממות יקירתו לא העניק לו רחמיו.

וביום פקודה נקטף בדמי ימיו.

            ת. נ. צ. ב. ה